วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย "คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา"


การประกวดภาพถ่าย “คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา”

กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “เรารักษ์เจ้าพระยา” ขึ้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา และร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ใสสะอาดดังพระราชประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ขอวอนทางรัฐบาล แล้วขอวอนทางทุกท่านหมดเลย ว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วย โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้คนกรุงเทพฯช่วยกันรักษา”


ดังนั้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างกว้างขวาง กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา” ขึ้น โดยมีกติกา ดังนี้

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1) ประชาชนผู้สนใจ นิสิต นักศึกษา นักถ่ายภาพทุกท่าน
2) ต้องเป็นการถ่ายภาพศิลปะ ในเวลาและมุมมองต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 6 สิ้นสุดที่บริเวณสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) ในมุมมองที่งดงาม และแสดงถึงความผูกพันของแม่น้ำเจ้าพระยากับวิถีชีวิตชาวกรุงเทพมหานคร
3) ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดด้านกว้าง 12 นิ้ว ด้านยาว 18 นิ้ว ซึ่งสามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์สีหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4) ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่เสียค่าสมัครใดๆ
5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องติดการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังภาพต้องระบุสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ และระบุเลขที่จำนวนของภาพ
6) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้นหากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
7) ผู้จัดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดประกวดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ โดยภาพที่ส่งประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้
8) การตัดสินจะกระทำโดยเปิดเผยและยุติธรรม โดยให้คะแนนตามมาตรฐานสากล
9) ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชยมีสิทธิ์รับหลายรางวัล
10) ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งมอบฟิล์มหรือซีดีไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนรับรางวัล ถ้าไม่ส่งต้นฉบับผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12) ประกาศผลรางวัลทาง
www.raorakchaophraya.org และ www.bangkok.go.th

เงินรางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน
1) นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2) นายยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
3) นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
4) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
5) นายวิทยา รัตนพรสุข นายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
6) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
7) นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

กำหนดเวลา
วันเปิดรับภาพ วัน 26 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
วันประกาศผล วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551

สถานที่ส่งภาพ
1. สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (อยู่เยื้องกับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น)
2. งานภาพ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
www.raorakchaophraya.org และ www.bangkok.go.th
และสอบถามรายละเอียด สำนักผังเมือง โทร. 0 2354 1256 และ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2621 0708


ไม่มีความคิดเห็น: