วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข่าวเก่าเล่าใหม่ กันลืม : นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”


นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”

การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ และเปลี่ยน เสนอแนะและวิพากษ์ วิจารณ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “ศิลปิน” นอกเหนือจากการผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบ ประเมินศักยภาพ และหาแนวทางใหม่ๆ ในนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”
การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ และเปลี่ยน เสนอแนะและวิพากษ์ วิจารณ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “ศิลปิน” นอกเหนือจากการผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ประเมินศักยภาพ และหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสมของรูปแบบ และวิธีการเฉพาะของแต่ละบุคคล

ภาพถ่าย ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะงานศิลปะ ยืนหยัดเทียบเท่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ในวงการศิลปะในประเทศไทยมาเป็นเวลานานเกินกว่า ๒๐ ปี โดยศิลปินแต่ละรุ่นได้ผลิตผลงานคุณภาพ ที่หลากหลาย ทั้งในแวดวงศิลปะ วงการแฟชั่น งานภาพประกอบ งานสารคดี และวงการโฆษณา ผลงานภาพถ่ายอันหลากหลายเหล่านั้นได้เข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนไทย
จนยากที่จะแยกออกจากกันได้ ด้วยเหตุผลนี้เองนับเป็นหลักประกันทางวิชาการชิ้นสำคัญ ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้จากรุ่นต่อรุ่น

ในปี ๒๕๔๙ นี้ กลุ่มศิลปิน “คนสร้างภาพ” จึงก่อตัวขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นแกนนำสำคัญในการรวบรวมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ
และนำเสนอสู่สาธารณชน ผ่านรูปแบบของนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย
ในที่สุดจึงกลายมาเป็น “นิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายสื่อผสม คนสร้างภาพ”
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ หอศิลป์ชั้นนำต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
พิษณุโลก และเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการศิลปะภาพถ่ายสู่สาธารณชน
ส่งเสริมให้คนไทยรักการถ่ายภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
ของวงการศิลปะภาพถ่ายของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป
นักวิชาการศิลปะ นักวิจารณ์ สื่อมวลชน ตลอดจนศิลปิน

ข้อมูลจากเว็บไซท์ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

Danny Hall Missing (now not seen for 3 months in Thailand)


Danny Hall ชาวต่างชาติหายในประเทศไทย นานกว่า ๓ เดือน ช่วยตามหาหน่อย พบครั้งสุดท้ายที่
Full Moon Party ที่เกาะพงัน เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2551
http://www.facebook.com/group.php?gid=30573020225w

Hall of Frame


Hall of Frame


Hall of Frame

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย : “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

โครงการประกวดและจัดนิทรรศการภาพถ่าย นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

หลักการและเหตุผล
“ภาพหนึ่งภาพสื่อความหมายได้ดีกว่าคำพูดหมื่นคำ” ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ได้มีโอกาสยกย่องเชิดช ูผู้ที่ทำงานเสียสละ เพื่อบ้านเมืองโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวมแล้ว ยังจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
ให้กับเยาวชนได้อย่างดียิ่ง วิธีหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ทำงานเสียสละให้สังคม
2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสนใจทางด้านเทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ
ให้เยาวชน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี

กติกา
1. ผู้ส่งภาพประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรี
และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดด้านกว้างไม่เกิน 8 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 12 นิ้ว ซึ่งสามารถอัดขยายจากต้นฉบับเป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์สีหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล
ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
3. ส่งภาพประกวดได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพเท่านั้น
4. ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนคำบรรยาย ความประทับใจในการถ่ายภาพในครั้งนั้น ไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัด
5. ด้านหลังระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ
ระบุเลขที่จำนวนของภาพ สถานที่ถ่ายภาพ สถาบันการศึกษา
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
กลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
7. ผู้จัดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่ส่งเข้าประกวด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดประกวด
และกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่หวังผลกำไรและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ
8. การตัดสินจะกระทำโดยเปิดเผยและยุติธรรม โดยให้คะแนนตามมาตรฐานสากล
9. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ภาพที่ได้รับรางวัลทุกประเภท
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์คุณธรรม
10. ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งมอบฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับก่อนรับรางวัล ถ้าไม่ส่งต้นฉบับ
ผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้
12. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับสมุดภาพของงานคนละ 1 เล่ม
13. ผู้ส่งภาพประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกา ที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล
1. ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเงินสด 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)

พิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการ
4.1 จะจัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการในกลางเดือนสิงหาคม 2551
4.2 ภาพที่จะจัดแสดงนิทรรศการคือภาพที่เข้ารอบ 200 ภาพ
4.3 ศูนย์คุณธรรมจะจัดพิมพ์หนังสือซึ่งมีภาพที่เข้ารอบ มอบให้ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกราย

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้แทนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2. ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
3. ผู้แทนจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
4. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
5. คุณวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
6. คุณวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ
7. คุณวิทยา รัตนพรสุข นายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
8. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
9. คุณเศรษฐ์ ลาภวรกิจชัย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
10. ผู้แทนนักเรียนนายร้อยจากทุกเหล่า นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 สถาบัน

กำหนดการ
1. ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์คุณธรรมฯ
2. การตัดสินของคณะกรรมการจะดำเนินการ ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน และแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

2.1 รอบแรก 80 คะแนน
จะพิจารณาในส่วนของความสวยงามของภาพโดยคณะกรรมการ
จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
และคัดเลือกภาพที่มีคะแนนสูงสุด 200 อันดับ เพื่อเข้ารอบที่สองต่อไป

2.2 รอบที่สอง 20 คะแนน
จะพิจารณาในส่วนของความหมายของภาพ โดยคณะกรรมการ จากนักเรียนนายร้อย/นายเรือทุกเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาลทหารทุกเหล่าทัพ และนิสิต นักศึกษา จาก 20 สถาบัน และนำคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนรอบแรก เพื่อเป็นคะแนนเต็มร้อยคะแนน (ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องบรรยายความประทับใจ
ตามแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณา)


ใบสมัครสามารถโหลดได้ที่ : www.moralcenter.or.th
สถานที่ส่งภาพ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-644-9900 ต่อ 301-303
โทรสาร : 02-644-4903

ที่มา : http://www.moralcenter.or.th

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

RIG : อุปกรณ์ถ่ายรถยนต์


rig on aston
Originally uploaded by matt watkinson

Rig อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพรถยนต์อีกแบบหนึ่ง


การถ่ายภาพรถยนต์ด้วย RIG SHOT


Originally uploaded by Fabio Aro

Originally uploaded by Jaymond

พบกระทู้หนึ่งใน pantip.com โพสต์ภาพถ่ายรถยนต์ที่กำลังวิ่งบนถนน ตัวรถยนต์มีความคมชัด
แต่ส่วนอื่น ๆ ของภาพมีความเบลอ ดูเหมือนรถกำลังวิ่งด้วยความเร็ว ผู้ตั้งกระทู้ถามว่าภาพนั้นถ่ายอย่างไร
มีความเห็นหลายอย่าง บ้างก็ว่าถ่ายในสตูดิโอแล้วแมทกับฉากหลังด้วยโฟโต้ชอป บ้างก็ว่าใช้โปรแกรม 3D
ซึ่งด้วยวิธีการที่กล่าวถึงทั้งสองอย่างก็สามารถทำได้ในปัจจุบัน

แต่สำหรับช่างภาพอาชีพจะมีวิธีการเฉพาะที่ทำให้ได้ภาพถ่่ายรถยนต์ที่ให้ผลแบบนั้น โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า RIG ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเป็นส่วนรองรับการติดตั้งกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์นั้นยึดติดเข้ากับตัวรถ และเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กันระหว่างกล้องกับรถยนต์ และสามารถถ่ายภาพได้ระหว่างที่รถเคลื่อนที่ไป

การใช้ Rig ในการถ่ายรถยนต์ เพื่อให้ได้รถในขณะกำลังวิ่งในความเร็วสูง ภาพที่ได้ตัวรถจะคมชัด ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ดูมีความเคลื่อนไหว ภาพที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นเครื่องมือ
RIG ที่ประยุกต์จากขาตั้งกล้องและใช้แคลมป์ประเภท Suction Cup ติดกับตัวถังรถ
เป็นวิธีที่ง่าย ๆ ที่สามารถถ่ายภาพรถยนต์ Rig Shot ได้

แนะนำเว็บไซท์ : http://www.automotiverigs.com/index.html


วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การประกวดภาพถ่าย "มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลก วิทย์-คณิต"

การประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล

“มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลก วิทย์-คณิต”

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สนใจได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสิ่งที่มองเห็นใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันโดยสื่อความหมายผ่าน
ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี ได้ต่อไป

ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อความหมายของการนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขและข้อกำหนด
๑. ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงในกระดาษ
ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว
๒. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 Megapixel ตกแต่งไม่เกินจริง
และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ มาก่อน
๓. ตั้งชื่อภาพพร้อมเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด
๔. ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม
ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ
หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน
และสื่ออื่น ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อไป
๕. การส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
๖. กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest/

รางวัล
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลที่ ๓ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๖ รางวัล

กำหนดส่งประกวด
กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑

(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
โดยส่งที่
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
(เขียนวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”)

ขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพ
โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๒๔๐๘
โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๗๒๖๑
หรือทาง E-mail:
vtinn@ipst.ac.th
pphua@ipst.ac.th

tkuml@ipst.ac.th

ภาพจากหนังสือสารรังสิต May 2008

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย : รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ๒๕๕๑เชิญร่วมส่งภาพถ่่ายเข้าร่วมประกวด โครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยของมูลนิธิซีเมนต์ไทย ประจำปี ๒๕๕๑ Young Thai Artist Award 2008
ประเภทภาพถ่าย ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๐๒๙๙ ต่อ ๒๖๑๐

ภาพอดีต : งานวันเยาวชนโลก "Great" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘


งานวันเยาวชนโลก "GREAT" ณ บริเวณลานอเนกประสงค  ชั้น ๓
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๔๘

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

อาลัย...สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์


ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ...
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ภาพถ่ายในวันเปิดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย " Language of Light"
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ สีลมแกลเลอเรีย)

All of Us : The Unity


นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย รุ่นที่ ๑๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๑

ศึกษาดูงาน J-RIO PHOTO STUDIO PRODUCTION
ดร. วราวรรณ สุวรรณผาติ พานักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย
ดูงานที่ J-RIO Photo Studio Production
ในรายวิชา ธุรกิจการถ่ายภาพ
เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๑

The Light MomentPhotography Exhibition
Department of Photography

Postcard โดย สุขเกษม อุยโต


วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

งานแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปภาพถ่าย ประจำปีการศึกษาี ๒๕๕๐


Light Moment : Thesis Exhibition

โครงการศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๐


ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นี้ มีนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษารายวิชาศิลปนิพนธ์ ทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปีกแห่งฝัน_สุวิชช์ ทรงเตชะเลิศ

ตุ๊กตาบาร์บี้_สุพรรษา แดงสกุล

หุ่นคนวายังโอรัง_สิริสวรรค์ เหมทานนท์

สถาปัตยกรรมในจินตนาการ_รุจน์ เกษตระชนม์

วิถีชีวิตอินเดีย_พัชราภรณ์ ทองสะอาด

ร้านยาโบราณ_พัชรินทร์ โฉมยา

ฝันร้าย_อัญชัญ ไชยกูล

เด็ก เด็ก_ธนิกานต์ ตั้งภาคภูมิ

กรุงเทพ ๒๕๕๐_สุธี สังข์ช่วย

โขนสด_ปราการ วารี

ไทยทรงดำ_ธนสิทธิ์ คล้ำชื่น

พ.ศ. สุดท้าย_พร้อมพงศ์ เดชพล

โลกอนาคต_ ศุภฤกษ์ ภัทราสิทธิโชค

ศิลป์ทอภูมิไทย_ศิริพร แซ่ตีย

สะท้อนตัวเอง_กัลยา มิตรประกอบโชค

อิทธิพลของสื่อ_อธิคม นิลโต

ดินแดนแห่งความประทับใจ_วสันต์ คงดี

บันได_ภานพ นาคะประวิง

ภาวะโลกร้อน_กรวิชญ์ ศิริวิวัฒน์

วิถีชีวิตคนทอผ้า_วิจิตรา ยิ่งนอก

โอเอซิส_ภุชงค์ กิจสวัสดิ์

สถาปัตยกรรมในมุมมอง

ของข้าพเจ้า_ชาญชัย ขวัญขจรวงศ์

ห้อง_พิมพ์นารา ปกติ

อูรักลาโว้ย ยิปซีแห่งท้องทะเล_อมรรัตน์ ฮุ้ยสกุล

ความทรงจำ_ ดารา หมู่ดี

ความทรงจำกับกล้องโบราณ_อัญชญา เอื้ออารีย์

การพยายามจะมีชีวิตของต้นไม้_ชญาฎา ยุทธมานพ

จังหวะในงานสถาปัตยกรรม_ปฏิพัทธ์ อัศวชมพูนุช

กรุงเทพฯ เมืองสะท้อน_นครินทร์ กุลกัลยาดี

ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง 29 โครงการ จะนำออกแสดงต่อสาธารณชน

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายนนี้

ที่ศูนย์การค้า ESPLANADE รัชดา

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ประกาศใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่


Department of Photography, Faculty of Art and Design, Rangsit University

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ใช้หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต และจะเปิดใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

หลักสูตรที่ได้ัปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ได้เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น เพิ่มความเข้มข้นทางด้าน การถ่ายภาพดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เนื้อหาหลักสูตรเดิมสาขาวิชาฯ ยังเป็นการผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์กับเทคโนโลยีดิจิทัล แต่มา ณ เวลาปัจจุบัน เทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์ ได้กลายเป็นเทคโนโลยีพ้นสมัยแล้ว ทางสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยปรับเนื้อหามาใช้เทคโนโลยี ทางด้านดิจิทัลอย่างเต็มตัว จากหลักสูตรก่อนหน้านี้ ที่ยังผสมผสานระหว่างสองเทคโนโลยี

แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายยังตระหนักถึงรากฐาน
ทางการถ่ายภาพของเทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์
ที่ยังมีความสำคัญในฐานะเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น
และยังต้องให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรใหม่นี้ต้องศึกษาด้วย
เพื่อให้เข้าถึงพื้นฐานและรากฐานเหง้าของเทคโนโลยี
และสามารถต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างดี ทางสาขาศิลปะภาพถ่ายจึงยังคงวิชาพื้นฐานของเทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์ไว้บางส่วน

ทางสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายคาดว่า หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่และนำมาใช้เป็นปีแรกนี้
จะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการถ่ายภาพดิจิทัล
และสามารถออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพแขนงนี้ได้อย่างดี

สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต


Blog สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาิวิทยาลัยรังสิต

สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ทำการของสาขาวิชาตั้งอยู่ที่อาคาร ๕ (อาคารวิษณุรัตน์) ห้อง ๒๕๓, ๒๕๒ และห้อง ๒๔๒
เลขที่ ๕๒/๓๔๗ หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

หัวหน้าสาขาศิลปะภาพถ่ายคนปัจจุบัน : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์

อีเมล์ของสาขา : photo_rangsit@yahoo.com