วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Photo Talk 2010


Photo Talk 2010
Originally uploaded by Kasem
สาขาศิลปะภาพถ่ายเสวนาเรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาขาวิชาศิลปภาพถ่าย โดยเชิญ คุณสมเพ็ชร เจียรมณีทวีสิน มาเป็นวิทยากร ที่สาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2553