วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แสดงมุทิตาจิต : ผศ. ทวีศักดิ์ อ่วมน้อยสาขาศิลปะภาพถ่าย แสดงมุทิตาจิตแ่ก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย เป็นอาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นริเริ่มการตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาของใช้ในอดีต นับว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมและเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาอย่างมาก
(เปิดให้ชมฟรี ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. / เข้าชมเป็นหมู่คณะ
หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อที่ ผศ. ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย โทร. ๐๘๔-๖๕๙๘๐๖๖)

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

NICE Blog :)

Take a peek into the future about Semiconductor Microchip HDTV Genetics EEstor at

http://www.semiconductor2020.blogspot.com