วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๒

พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ จัดงานเร็วขึ้นกว่าปีก่อน ในปีนี้กำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และกำหนดวันซ้อมย่อยวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม และซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม

สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปภาพถ่ายทุกคนที่จบการศึกษาและเข้ารับปริญญาในปีนี้

ขอแสดงความอาลัยต่อการเสียชึวิตของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการเสีียชึวิตอย่างกระทันหันของอาจารย์สุธีร์ ธนรัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี ที่คณะศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 นี้

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2552

เท่ไม่เบา


Because I am awesome.
Originally uploaded by aknacer

homemade scanner


Feito em casa (homemade scanner)
Originally uploaded by Glauco França

การสร้างสแกนเนอร์สำหรับกอปปี้ภาพจากฟิล์มสไลด์ ถ่ายโอนไปเป็นไฟล์ดิจิทัล สามารถทำเองได้ไม่ยากเช่นกัน จากภาพนี้คงทำให้เห็นไอเดียแล้วไปทำเองได้

DIY Macro Flash Bracket


DIY Macro Flash Bracket
Originally uploaded by snapify

ตัวอย่่าง DIY ที่สามารถทำได้เองง่าย ๆ ลองทำดูเองบ้าง

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2552

อาลัยศิลปินแห่งชาติ จิตต์ จงมั่นคง

ขอแสดงความอาลัย ต่อการจากไปของจิตต์ จงมั่นคง
ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ)

อาจารย์จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ได้เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 นับเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคลด้านการถ่ายภาพ ของวงการศิลปภาพถ่ายไปอีกหนึ่งท่าน

สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอาจารย์จิตต์ จงมั่นคง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่ายศิลปะ) ไว้ ณ ที่นี้อย่างสุดซึ้ง

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552


การแชร์ฮาร์ดดิสค์และเครื่องพิมพ์บน Network ผ่านทาง Airport Extreme WIFI

การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ย่อมเกิดประโยชน์ด้านการประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่มีราคาแพง ถ้าสามารถใช้งานร่วมกันได้ย่อมประหยัดได้หลายสถานตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา ประหยัดค่าซ่อมบำรุง ปัจจุบันเทคโนโลยี WIFI มีความก้าวหน้ามาก มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้น
อุปกรณ์ประเภท WIFI ของ Macintosh ที่เรียกว่า Airport Extreme นอกจากการใช้งานเป็นอุปกรณ์ WIFI สำหรับการสื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการแชร์เครื่องพิมพ์ผ่านระบบไร้สาย และแชร์ฮาร์ดิสค์ผ่านระบบไร้สายนี้ได้เช่นเดียวกัน
ลองนำไปประยุกต์ใช้ หรือวางแผนประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานของท่านดูบ้าง จะหยัดได้มากน้อยเพียงใด

วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการของสาขาศิลปะภาพถ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ( Information Technology) และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนศิลปภาพถ่าย"
วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการภาพถ่ายดิจิทัล อาคาร ๕ ห้อง ๑๓๗

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลสารสนเทศ หรือ IT และนวัตกรรมทางด้านการถ่่ายภาพมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทันต่อความก้าวหน้าทางด้าน IT และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้า IT และนวัตกรรมเหล่านั้น ให้สามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ

สาขาศิลปะภาพถ่ายเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและรวดเร็ว การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายจากเทคโนโลยีของการใช้ฟิล์มและเคมีทางการถ่ายภาพเดิม ๆ มาสู่กระบวนการและระบบของการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในรูปแบบของดิจิทัล ที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคมีหรือห้องมืดเลย

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการที่จะต้องพัฒนาและกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างบัณฑิตของสาขาฯ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของการทำงานในปัจจุบันได้ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาห้องแลปดิจิทัลใหม่ขึ้นมา

ขณะนี้สาขาฯ ได้รับอนุมัติและได้จัดการระบบห้องดิจิทัลเกือบสมบูรณ์แล้ว ๑ ห้อง (๕-๑๓๗) สาขาฯ จึงกำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนศิลปภาพถ่าย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาฯ ให้มีความรู้และทักษะทางด้านไอทีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
๒. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การใช้ห้องปฏิบัติการดิจิทัล ให้สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนในสาขาฯ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์สุขเกษม อุยโต และอาจารย์พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์

เป้าหมาย : อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ สาขาศิลปะภาพถ่าย จำนวน 6 คน
ระยะเวลา : ๑ วัน (วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒) เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สถานที่ : อาคารวิษณุรัตน์ ห้อง ๕-๒๕๓ และ ห้อง ๕-๑๓๗

ประโยชน์ที่คาดว่่าจะได้รับ
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางด้านไอทีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการสอน
๒. บุคลากรได้เรียนรู้และสามารถใช้งานห้องแลปดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนในสาขาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาการสัมมนา
๑. ระบบปฏิบัติการของห้องแลปดิจิทัล และการใช้งาน
๒. เซอร์ฟเวอร์ xerve และการใช้งานเซอร์ฟเวอร์เพื่อการเรียนการสอน
๓. ระบบการเชื่อมโยงระหว่าง xServe และห้องปฏิบัติการ กับการใช้งาน
๔. การใช้ Podcast, Blog, Etc ในการเรียนการสอน
๕. การจัดทำและการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ในสาขาฯ เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

วิทยากร
๑. ทีมวิศวกรระบบ จากบริษัท Support Center จำกัด
๒. คุณอภิสิทธิ์ บุญเรือง ฝ่าย Training จากบริษัท Support Center จำกัด
๓. อาจารย์สุขเกษม อุยโต และอาจารย์พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์

วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

อาลัย อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์ คณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพลาวงศ์ ที่ต้องสูญเสียอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์


อาจารย์บัณจบ พลาวงศ์  คณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต และอดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง
ผู้มีคุณูปการแก่วงการวิชาการด้านศิลปะมากมายในฐานะที่เป็นคณบดีผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
และในฐานะผู้อำนวยการวิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันการศึกษาด้านศิลปะแห่งหนี่งของประเทศไทย

ท่านอาจารย์บัณจบ พลาวงศ์  ได้เสียชีวิตด้วยอาการอันสงบที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552
ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดมกุฏกษัตริยาราม ศาลา 13 กำหนด  7 วัน
วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2552 มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะศิลปะและการออกแบบ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม
ขอเชิญศิษย์ทั้งหลายร่วมแสดงความเสียใจต่อครอบครัวพลาวงศ์ในครั้งนี้ด้วย

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัล

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย กำลังปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (ห้องมืด) ให้เป็นพื้นที่สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัล เนื่องจากทางสาขาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการถ่ายภาพให้เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นใช้ใหม่ และในปีการศึกษานี้ทางสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาพถ่ายดิจิทัลขี้นใหม่ โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS สำหรับผู้เรียนจำนวน 15 เครื่อง (+ 1 เครื่องสำหรับผู้สอน) และระบบ Server สำหรับการจัดการห้องปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งด้วย

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นใหม่นี้ ทำให้สาขาฯ มีศักยภาพทางด้านการสอนการถ่ายดิจิทัลได้มากขึ้น และห้องปฏิบัติการนี้จะสามารถเริ่มใช้ได้อย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้เป็นต้นไป

วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

Flickr #1 The Smith-Smith Wedding Party Jump


Flickr #1 The Smith-Smith Wedding Party Jump
Originally uploaded by capturingreallife

ภาพถ่ายงานแต่งงาน ที่น่าสนใจ ดูแล้วมีความสุข