วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นิทรรศการภาพถ่าย "ธรรมดา"


นิทรรศการชุด “ธรรมดา” ของ 3 ศิลปิน :
สิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ, เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์, วงศกร ทองเนื้อดี


นิทรรศการชุด ธรรมดา เป็นการตีความเรื่องราวที่ถูกสั่งสมจนเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม ผลงานทั้ง 3 ชุด ที่เกิดขึ้นในนิทรรศการนี้เป็นดั่งแบบฝึกหัดบทหนึ่งในการทดสอบจิตใจ โดยศิลปินได้หยิบยก แง่มุมในสังคมซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมดาในสังคม หากแต่ในความธรรมดาอาจมีสิ่งที่ไม่ธรรมดา และในความไม่ธรรมดาก็อาจเป็นเพียงสิ่งธรรมดา

ผลงานชุดแรก คือ ผลงานชุด การเปลี่ยนแปลงบนความเปลี่ยนแปลง (Cycle Evolution) โดย สิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ เป็นการกล่าวถึงเรื่องธรรมดาของคนจำพวกหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาตน แต่เมื่อศิลปินได้ถ่ายทอดพฤติกรรมธรรมดาของคนจำพวกนี้ออกมา
แล้วพฤติกรรมของพวกเขากลับดูไม่ธรรมดา ซึ่งตรงข้ามกับผลงานของ เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์ ในชุด Imagination Daily ซึ่งถ่ายทอดภาพในจินตนาการอันโหดร้ายรุนแรงที่เกิดจากสื่อ ซึ่งดูแล้วไม่ธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเนื้อหาที่ศิลปินนำเสนอ กลับเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นรายวันในสังคม

และผลงานชุดสุดท้ายคือ Untitled ของ วงศกร ทองเนื้อดี เป็นการโยนคำถามปลายเปิดจากเนื้องานของเขาไปสู่ผู้ชมให้ได้คิดโต้ตอบกับเรื่องราวธรรมดา ๆ ที่เขาได้ถ่ายทอดว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นนั้นคือสิ่งธรรมดาหรือไม่ธรรมดา
เมื่อผู้ชมมีโอกาสได้คิดโต้ตอบกับผลงานในนิทรรศการชุด ธรรมดา นี้แล้ว อาจต้องกลับมาพิจารณาใจตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ธรรมดา
หรือไม่ธรรมดา

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย ธรรมดา ทุก ๆ ท่าน
ที่ หอศิลป์ตาดู ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฏา่คม 2551
มีพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 3 กรกฏาคม 2551 เวลา 19.00 น.

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย "คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา"


การประกวดภาพถ่าย “คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา”

กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “เรารักษ์เจ้าพระยา” ขึ้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา และร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ใสสะอาดดังพระราชประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ขอวอนทางรัฐบาล แล้วขอวอนทางทุกท่านหมดเลย ว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วย โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้คนกรุงเทพฯช่วยกันรักษา”


ดังนั้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างกว้างขวาง กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา” ขึ้น โดยมีกติกา ดังนี้

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1) ประชาชนผู้สนใจ นิสิต นักศึกษา นักถ่ายภาพทุกท่าน
2) ต้องเป็นการถ่ายภาพศิลปะ ในเวลาและมุมมองต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 6 สิ้นสุดที่บริเวณสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) ในมุมมองที่งดงาม และแสดงถึงความผูกพันของแม่น้ำเจ้าพระยากับวิถีชีวิตชาวกรุงเทพมหานคร
3) ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดด้านกว้าง 12 นิ้ว ด้านยาว 18 นิ้ว ซึ่งสามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์สีหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4) ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่เสียค่าสมัครใดๆ
5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องติดการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังภาพต้องระบุสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ และระบุเลขที่จำนวนของภาพ
6) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้นหากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
7) ผู้จัดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดประกวดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ โดยภาพที่ส่งประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้
8) การตัดสินจะกระทำโดยเปิดเผยและยุติธรรม โดยให้คะแนนตามมาตรฐานสากล
9) ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชยมีสิทธิ์รับหลายรางวัล
10) ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งมอบฟิล์มหรือซีดีไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนรับรางวัล ถ้าไม่ส่งต้นฉบับผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12) ประกาศผลรางวัลทาง
www.raorakchaophraya.org และ www.bangkok.go.th

เงินรางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน
1) นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2) นายยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
3) นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
4) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
5) นายวิทยา รัตนพรสุข นายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
6) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
7) นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

กำหนดเวลา
วันเปิดรับภาพ วัน 26 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
วันประกาศผล วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551

สถานที่ส่งภาพ
1. สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (อยู่เยื้องกับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น)
2. งานภาพ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
www.raorakchaophraya.org และ www.bangkok.go.th
และสอบถามรายละเอียด สำนักผังเมือง โทร. 0 2354 1256 และ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2621 0708


Nikon Photo Contest International 2008-2009

การประกวดภาพถ่ายของ Nikon
Nikon Photo Contest International 2008-2009

This year's categories

A Free subject : Express yourself freely, as it moves you.

B My Planet : Express your world, whether that involves the environment, scenes from your daily life, or the people and things that stir your passions.

รายละเอียดอื่น ๆ ดูได้จาก url ข้างล่างนี้

http://www.nikon.com/about/news/2008/0605_npci_01.htm

http://www.bpsthai.com/showdetail.asp?boardid=1861

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551

"ลมพัดชัตเตอร์ลั่น" หนังสือทำมือ

หนังสือทำมือ ผลงานของนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย แบ่งกันเขียน ช่วยกันทำ อยากให้อ่าน
ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาด 21 เมกกะไบท์

หนังสือทำมือ "ลมพัดชัตเตอร์ลั่น" (Copyright 2551)

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Camera Gear


Camera Gear
Originally uploaded by Patrick Eden

I keep getting asked what gear i use so here's a pic.
From Left to Right.
Canon Eos 1D Mark II. Canon Eos 1D Mark II. 16-35mm f2.8L Lens. 1.4X Converter. 2x Converter. 300mm f2.8 IS L Lens. Two Pocket Wizard Plus II Radio Triggers (I have just added a third, an early Xmas pressy to myself.). EX580 Flash, with added 3.5mm jackplug. EX550 Flash. EZ540 with added jackplug socket. 70-200 2.8L Lens. Spare Camera Batteries. 50mm Macro Lens. ST-E2 Infra Red Flash Trigger. Watch makers screwdrivers. Forceps. Mug Shots. Swiss Army Knife (never leave home without one). Mini Maglite. Tooth Brush. Manfrotto Table Top Tripod with ball and socket head. Flash Cards. Shammy Leather ( the most important piece of kit that a marine photographer should carry) Pocket Wizard remote camera cable. All this apart from the 300 fits into a Domke F2 Camera Bag.
Not shown are a Gitzo Studex Reporter Tripod with ball and socket head. Various light stands and bogen (manfrotto) superclamps.

Lighting; high strobe left through fish fryer. right open strobe through large difuser screen. Large white reflectors top and bottom. 15th second to pick up the red lights on strobes and wizards.

There is a small beer for anyone who can work out the methodology by which i took this pic using gear actually in the picture.
Click sizes for full image.
Many thanks to Dave Hobby at Strobist for pointing me to DIY backgrounds from the decorating aisle and for his great hints and tips.

hexomniscope - 6 lens pinhole camera


hexomniscope - 6 lens pinhole camera
Originally uploaded by Cory.Lum

hexomniscope - 6 lens pinhole camera

my new wild camera. 6 lens pinhole. u can individually turn lenses on or off. wild ! thanks MATT ! please save me one more. more information here www.abelsonscopeworks.com/cameras/hexomniscope.htm
the camera fits inside of my hands, its about the size of a softball. sweet !

strobist information. one small light bank above w/vivitar 285HV. reflectors on both sides to give highlights to the black.

wait til i get the instructions on how to load this cool camera. i'll post images soon. aloha, c

Uploaded by Cory.Lum on 30 Oct 07, 1.55PM PDT.

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Yann Arthus-Bertrand in Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย "Earth from Above"
Yann Arthus-Bertrand

วันจัดแสดง: 3 มิถุนายน - 9 กันยายน
สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
(รถไฟฟ้า สถานีสยาม, สถานีชิดลม)
เวลา: ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.lafete-bangkok.com/thai/event-in-bangkok.html

Under a Skylight - Detail from a Stereo Card


Under a Skylight - Detail from a Stereo Card
Originally uploaded by photo_history

This image is one side of an unidentified stereo card. In one corner of a photographic studio we see two posing chairs, a head rest, painted background, reflectors, and two cameras. The trimming and mounting on the card does not have a commercial feel. It seems to me it might be a personal record for the photographer. I am including it in my Photographs of Photographers set even though there is no photographer shown because I feel the photographer's presence.

A handwritten not on the back reads "Brock John" but there is not way to know if it the name of the photographer or a later owner of the card.

Stereo Realist Model 1041


Stereo Realist Model 1041
Originally uploaded by Capt Kodak

Manufactured from 1947 to 1971 by the David White Co. of Milwaukee, Wisconsin (the one in my collection has a serial number that indicates it was manufactured between 1947 and 1949). A solid built 35mm stereo camera. The Model 1041 featured f3.5 lenses which were covered with a Bakelite flip up lens cover made to the front of the camera. The cover has the “Hyperfocal Table” printed inside for handy reference. The camera featured a hot shoe for flash photography. Aiming and focusing were accomplished by looking through two small viewfinder holes at the bottom rear of the back of the camera. The hole on the left provided the view for framing your photo (looking through the center lens in front). The hole on the right was connected to a range finder lens set that viewed through two small square sights at the outer edges of the lens area on the front of the camera. You lined up the top and bottom of your image for proper focus. A unique design, the lens was fixed in mount and movable film plane controlled by the focus knob on the side focused the camera.

See also: home.att.net/~drt-3d/toys/realist/index.htm

Series of Little Details


Series of Little Details
Originally uploaded by Soul101

"A mountain is composed of tiny grains of earth. The ocean is made up of tiny drops of water. Even so, life is but an endless series of little details, actions, speeches, and thoughts. And the consequences whether good or bad of even the least of them are far-reaching."

-Swami Sivananda

background_blue


background_blue
Originally uploaded by jdrisch

background_blue

Official Reel EFX Digital Mutlicam 16:10 desktop background used for the system computers, This photo shows the Digital Multcam array with 28mm lenses. The system consists of 150 Canon EOS 30D digital cameras configured to fire in virtualy unlimited ways. The photography, layout, and editing completed by Adam DeLong

Uploaded by jdrisch on 22 Feb 08, 11.56PM PDT.

เดือนแห่งภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่ายหลากหลายนิทรรศการที่น่าสนใจ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.lafete-bangkok.com/thai/month-of-photography.html#one

DIY Studio (1 of 3)


DIY Studio (1 of 3)
Originally uploaded by Shane Glass

This is a "macro studio" that I made myself using about $3. It's great to use for auctions on eBay when you want to present a small item in great light.

All I did was find a suitable sized box (this is a printer-paper box I had laying around). I cut out two sides and taped tracing paper (about $2 at Walmart) over the cut holes. Then I cut a piece of posterboard (costs about 60 cents) to fit into the box. I taped it in, keeping it curved in the box. Doing the posterboard this way creates a seemless transition between background and floor of the image. And that's that. Takes about 5 minutes and the results are great as you can see in the other images.

Sam winter edit with original


Sam winter edit with original
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Before and after Photoshop.
Ok so skin blemishes removed, skin smoothed (gaussian blur of 1.4px)
Background issolated, hue adjustment and saturation increase. Snow flake layer added in screen mode and masked. Curves adjustment layer on whole image. Further curves adjustment on image, model masked out.
Conversion for web.

Sam (Photoshop edit) next to original


Sam (Photoshop edit) next to original
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Ok started off by cloning out spots and inconsistancies in her skin. New layer with 6px gausian blur. Layer mask and paint on using 17% brush onto areas of face and skin needing softening.
Next step was a new layer that was burnt in at the edges to darken the background. This was set at about 70% opacity. Image flatened. Lens flare added added to the top right of a duplicate background layer.
Image flattened. Urban Acid (Cross Processed) duplicate image. Sepia duplicate image. Sepia image imported as new layer onto original file. Opacity set to about 40%. Cross processed image imported as new layer and set to 60% opacity.
Image flattened.
Curves adjustment layer. Layer mask to reduce intensity of curves on her face and hair.
Colour dropper used to capture slight yellow colour of the inner lens flare. Straight lines put from flare epicentre radiating outward. Line shape layers merged into one shape layer. Layer mask. Brush tool at 100% used to remove lines from on top of Sam and handbag. Line intencity was too high and didnt look right so opacity of layer reduced to about 25%.
Image flattened and saved.
Canvas size increased horizontally by 300%. Original image imported as new layer. Image flattened, Extra canvas cropped out. Image saved, and saved for web.

Sam (Photoshop edit)


Sam (Photoshop edit)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (Photoshop edit)

Ok started off by cloning out spots and inconsistancies in her skin. New layer with 6px gausian blur. Layer mask and paint on using 17% brush onto areas of face and skin needing softening.
Next step was a new layer that was burnt in at the edges to darken the background. This was set at about 70% opacity. Image flatened. Lens flare added added to the top right of a duplicate background layer.
Image flattened. Urban Acid (Cross Processed) duplicate image. Sepia duplicate image. Sepia image imported as new layer onto original file. Opacity set to about 40%. Cross processed image imported as new layer and set to 60% opacity.
Image flattened.
Curves adjustment layer. Layer mask to reduce intensity of curves on her face and hair.
Colour dropper used to capture slight yellow colour of the inner lens flare. Straight lines put from flare epicentre radiating outward. Line shape layers merged into one shape layer. Layer mask. Brush tool at 100% used to remove lines from on top of Sam and handbag. Line intencity was too high and didnt look right so opacity of layer reduced to about 25%.
Image flattened and saved.

Strobist info: Large softbox to camera right. Small hair light placed to camera left and behind model although she must have moved slightly hence the lack of hair light. Contrast Studio in Glasgow.

Uploaded by Fisher_Photographics on 12 Nov 07, 3.12PM PDT.

Sam (Digital Art and Fashion)


Sam (Digital Art and Fashion)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (Digital Art and Fashion)

I spend quite a while on this image. The base image was shot in the studio with a gray background. Image was then melded with my image of mist in the meadows. A fibre overlay layer was then added and masked to remove the overlay from the model.
Contrast layers and some burning.
I also edited the skin tones for sam before doing this technique. I clones out any spots and blemishes. Used the healing too also. I then duplicated the layer and applied a very heavy gaussian blur. I then created a mask and selectivly added blur to the face and neck skin tones while leaving the face detail.

Uploaded by Fisher_Photographics on 10 Nov 07, 5.08PM PDT.

Sam (Digital Art and Fashion)


Sam (Digital Art and Fashion)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (Digital Art and Fashion)

Another digital art image with Sam,
I wanted the idea of autumn both in the clothes and background. I used an overlay layer of my self created leaves background. This was placed as a layer above the original layer and a burnt in version of the background.
Contrast adjustment.
I also edited the skin tones for sam before doing this technique. I clones out any spots and blemishes. Used the healing too also. I then duplicated the layer and applied a very heavy gaussian blur. I then created a mask and selectivly added blur to the face and neck skin tones while leaving the face detail.

Uploaded by Fisher_Photographics on 10 Nov 07, 5.08PM PDT.

Sam (first edit with digital art)


Sam (first edit with digital art)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (first edit with digital art)

Sam Crowe in the studio. The base image was shot in high key format in the studio over in glasgow. Recently i have been annoyed that my fashion material while being good lacks a certain pop. I have therefore decided to try my hand at some more digital art and manipulation. I created a star field after downloading a few new brushes. I then made this into an overlay layer. After flattening the image i mixed in 57% sepia version and 25% Urban Acid (cross process) version.
As a first attempt at this stuff i'm quite happy appart from the slightly blocky colour gradient near to her face on the left hand side (see note).
Next time i will also reduce the halo arround herand perhaps darken the background before i do this to the image.

For those that helped me in the photoshop support group thanks very much.
Ed

Uploaded by Fisher_Photographics on 9 Nov 07, 9.20AM PDT.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Poor Man's Photography Studio


Poor Man's Photography Studio
Originally uploaded by ryan_nowell

Poor Man's Photography Studio

So this is my setup for some of the photos that I have been taking recently for my wife and her new Blog chefandphotographer.blogspot.com/
. We went to Ikea over the weekend and bought two $10 lights that work really well. I added some tracing paper to the front of one (removed in photo) that I used to get more light in the front and wasn't blocked by the box. The box was made by cutting out 4 sides and getting some cheap tracing paper at a craft store..$2.00

I have yet to be able to afford any flashes of any kind but hopefully that will come later. I also only get to shoot most of my photos at night and am lacking any natural light...which doesn't exist much this time of year in the wonderful northwest.

Examples of Use

Uploaded by ryan_nowell on 16 Jan 08, 7.01PM PDT.

Shaghaghi's photography studio


Shaghaghi's photography studio
Originally uploaded by DD/MM/YYYY

Photography Studio ของต่างประเทศ

Print Lab


Print Lab
Originally uploaded by TC

Cota Lab


Cota Lab
Originally uploaded by TC

Lab #1


Lab #1
Originally uploaded by TC

Mac Lab #1


Mac Lab #1
Originally uploaded by TC

G5 Mac


G5 Mac
Originally uploaded by Bambit K. Gaerlan

Macintosh Macintosh Macintosh

Macintosh School Photo


Macintosh School Photo
Originally uploaded by theducks

โคตรแมคอินทอช

unique Mac Plus


unique Mac Plus
Originally uploaded by Holmgren

เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คมชัดลึก : ส่องโลก-มองมุมต่ำ กับ "ภาพถ่ายทางอากาศ"


ส่องโลก-มองมุมต่ำ กับ "ภาพถ่ายทางอากาศ"เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ห้างสรรพสินค้าเซน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

และบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันจัดงาน ZEN Earth Care Society : We Do Our Part for a Greener Earth ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และที่น่าสนใจยิ่ง คือนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ Earth From Above โดย ญานน์ อารฺตุส-แบรฺทรองด์ ช่างภาพนักอนุรักษ์ชาวฝรั่งเศส

ที่มาที่ไปของงานใหญ่ครั้งนี้ สเตฟาน เนเกร็ง ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย บอกว่า ญานน์ เป็นช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก และถ่ายภาพได้สวยงาม จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะนำมาภาพถ่ายเหล่านั้นมาให้คนไทยได้ชมกัน ประจวบเหมาะกับที่เซน มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นในงานจะได้ตื่นตากับภาพถ่ายทางอากาศถึง 120 ภาพ ที่เริ่มถ่ายตั้งแต่ปี 2533 เป็นภาพที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ในระดับความสูงระหว่าง 30-300 เมตร และใช้ชั่วโมงบินรวมทั้งหมดถึง 4,000 ชั่วโมง จัดแสดงมาแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และนับตั้งแต่การจัดนิทรรการครั้งแรกที่กรุงปารีส เมื่อปี 2543 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 120 ล้านคน บริเวณแสดงงานมีการวางแผนที่โลกขนาดยักษ์ของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศส ไว้บนพื้นบริเวณนิทรรศการ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมได้ทราบตำแหน่งที่มาของภาพถ่าย

นิทรรศการที่หาดูได้ยากนี้ เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ที่บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จนถึงวันที่ 9 กันยายน รวม 99 วัน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 24 ภาษาด้วย

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แสดงมุทิตาจิต : ผศ. ทวีศักดิ์ อ่วมน้อยสาขาศิลปะภาพถ่าย แสดงมุทิตาจิตแ่ก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย เป็นอาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นริเริ่มการตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาของใช้ในอดีต นับว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมและเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาอย่างมาก
(เปิดให้ชมฟรี ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. / เข้าชมเป็นหมู่คณะ
หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อที่ ผศ. ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย โทร. ๐๘๔-๖๕๙๘๐๖๖)

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

QTVRQTVR

ย้อนอดีต : โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Wake Up (2001)โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย
รุ่นปีการศึกษา ค.ศ. 2000

ภาพอดีต : Image Maker TeamImage Maker Team

ภาพอดีต : เราคือเราWe are ....