วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ภุชงค์ โมราณรงค์ กับรางวัลดีเด่นสาขาศิลปภาพถ่าย YTA 2008


ภุชงค์ โมราณรงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาศิลปภาพถ่าย
คณะศิลปะและการออกแบบ ได้รับรางวัลดีเด่น สาขาภาพถ่าย จากโครงการ Young Thai Artist Award 2008
และนอกจากนี้ยังมี นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชมเชย อีก 3 คน คือ พร้อมพงศ์ เดชพล, ชวลิต กรรมสาธก, และ ทรงพล โอทั่ง
ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับรางวัลจากโครงการนี้

วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2551

นิทรรศการภาพถ่าย "ธรรมดา"


นิทรรศการชุด “ธรรมดา” ของ 3 ศิลปิน :
สิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ, เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์, วงศกร ทองเนื้อดี


นิทรรศการชุด ธรรมดา เป็นการตีความเรื่องราวที่ถูกสั่งสมจนเป็นเรื่องธรรมดาในสังคม ผลงานทั้ง 3 ชุด ที่เกิดขึ้นในนิทรรศการนี้เป็นดั่งแบบฝึกหัดบทหนึ่งในการทดสอบจิตใจ โดยศิลปินได้หยิบยก แง่มุมในสังคมซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องธรรมดาในสังคม หากแต่ในความธรรมดาอาจมีสิ่งที่ไม่ธรรมดา และในความไม่ธรรมดาก็อาจเป็นเพียงสิ่งธรรมดา

ผลงานชุดแรก คือ ผลงานชุด การเปลี่ยนแปลงบนความเปลี่ยนแปลง (Cycle Evolution) โดย สิทธิพงษ์ ตัณฑ์จยะ เป็นการกล่าวถึงเรื่องธรรมดาของคนจำพวกหนึ่งที่ต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรักษาตน แต่เมื่อศิลปินได้ถ่ายทอดพฤติกรรมธรรมดาของคนจำพวกนี้ออกมา
แล้วพฤติกรรมของพวกเขากลับดูไม่ธรรมดา ซึ่งตรงข้ามกับผลงานของ เอกลักษณ์ จุลสุคนธ์ ในชุด Imagination Daily ซึ่งถ่ายทอดภาพในจินตนาการอันโหดร้ายรุนแรงที่เกิดจากสื่อ ซึ่งดูแล้วไม่ธรรมดา แต่แท้จริงแล้วเนื้อหาที่ศิลปินนำเสนอ กลับเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นรายวันในสังคม

และผลงานชุดสุดท้ายคือ Untitled ของ วงศกร ทองเนื้อดี เป็นการโยนคำถามปลายเปิดจากเนื้องานของเขาไปสู่ผู้ชมให้ได้คิดโต้ตอบกับเรื่องราวธรรมดา ๆ ที่เขาได้ถ่ายทอดว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ผู้ชมได้เห็นนั้นคือสิ่งธรรมดาหรือไม่ธรรมดา
เมื่อผู้ชมมีโอกาสได้คิดโต้ตอบกับผลงานในนิทรรศการชุด ธรรมดา นี้แล้ว อาจต้องกลับมาพิจารณาใจตัวเองดูว่าสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วคือสิ่งที่ธรรมดา
หรือไม่ธรรมดา

ขอเชิญร่วมงานนิทรรศการภาพถ่าย ธรรมดา ทุก ๆ ท่าน
ที่ หอศิลป์ตาดู ระหว่างวันที่ 3-15 กรกฏา่คม 2551
มีพิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 3 กรกฏาคม 2551 เวลา 19.00 น.

วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย "คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา"


การประกวดภาพถ่าย “คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา”

กรุงเทพมหานครได้จัดทำโครงการ “เรารักษ์เจ้าพระยา” ขึ้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยา และร่วมมือกับกรุงเทพมหานครในการพัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ใสสะอาดดังพระราชประสงค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ซึ่งทรงมีพระราชเสาวนีย์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2550 เกี่ยวกับแม่น้ำเจ้าพระยา มีข้อความตอนหนึ่งว่า “ขอวอนทางรัฐบาล แล้วขอวอนทางทุกท่านหมดเลย ว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วย โดยเฉพาะแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้คนกรุงเทพฯช่วยกันรักษา”


ดังนั้น เพื่อดึงการมีส่วนร่วมจากประชาชนในการสร้างกระแสปลุกจิตสำนึกรักแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างกว้างขวาง กรุงเทพมหานคร จึงได้จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “คุณค่าสายน้ำเจ้าพระยา” ขึ้น โดยมีกติกา ดังนี้

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด
1) ประชาชนผู้สนใจ นิสิต นักศึกษา นักถ่ายภาพทุกท่าน
2) ต้องเป็นการถ่ายภาพศิลปะ ในเวลาและมุมมองต่างๆ ที่สะท้อนถึงคุณค่าของแม่น้ำเจ้าพระยาภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 6 สิ้นสุดที่บริเวณสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม) ในมุมมองที่งดงาม และแสดงถึงความผูกพันของแม่น้ำเจ้าพระยากับวิถีชีวิตชาวกรุงเทพมหานคร
3) ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดด้านกว้าง 12 นิ้ว ด้านยาว 18 นิ้ว ซึ่งสามารถอัดขยายจากต้นฉบับที่เป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาว-ดำ ฟิล์มสไลด์สีหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
4) ไม่จำกัดจำนวนภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่เสียค่าสมัครใดๆ
5) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องติดการ์ดแข็งสีดำ กำหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ 2 นิ้ว ด้านหลังภาพต้องระบุสถานที่ถ่ายภาพ ชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ และระบุเลขที่จำนวนของภาพ
6) ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้นหากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้วกลับคืน หรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
7) ผู้จัดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่ส่งเข้าประกวดเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดประกวดโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ โดยภาพที่ส่งประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้
8) การตัดสินจะกระทำโดยเปิดเผยและยุติธรรม โดยให้คะแนนตามมาตรฐานสากล
9) ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ยกเว้นรางวัลชมเชยมีสิทธิ์รับหลายรางวัล
10) ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งมอบฟิล์มหรือซีดีไฟล์ภาพต้นฉบับก่อนรับรางวัล ถ้าไม่ส่งต้นฉบับผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดทุกท่าน ยินยอมปฏิบัติตามกติกาที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
12) ประกาศผลรางวัลทาง
www.raorakchaophraya.org และ www.bangkok.go.th

เงินรางวัล
รางวัลยอดเยี่ยม เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชย เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 20 รางวัล

คณะกรรมการตัดสิน
1) นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร
2) นายยุทธศักดิ์ ร่มฉัตรทอง รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
3) นายสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
4) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
5) นายวิทยา รัตนพรสุข นายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
6) นายวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
7) นายวีระพันธ์ โตมีบุญ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

กำหนดเวลา
วันเปิดรับภาพ วัน 26 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม 2551
วันประกาศผล วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2551

สถานที่ส่งภาพ
1. สำนักงานเลขานุการ สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ชั้น 2 เลขที่ 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ (อยู่เยื้องกับศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย-ญี่ปุ่น)
2. งานภาพ กองประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เลขที่ 173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ทาง
www.raorakchaophraya.org และ www.bangkok.go.th
และสอบถามรายละเอียด สำนักผังเมือง โทร. 0 2354 1256 และ กองประชาสัมพันธ์ โทร. 0 2621 0708


Nikon Photo Contest International 2008-2009

การประกวดภาพถ่ายของ Nikon
Nikon Photo Contest International 2008-2009

This year's categories

A Free subject : Express yourself freely, as it moves you.

B My Planet : Express your world, whether that involves the environment, scenes from your daily life, or the people and things that stir your passions.

รายละเอียดอื่น ๆ ดูได้จาก url ข้างล่างนี้

http://www.nikon.com/about/news/2008/0605_npci_01.htm

http://www.bpsthai.com/showdetail.asp?boardid=1861

วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2551

"ลมพัดชัตเตอร์ลั่น" หนังสือทำมือ

หนังสือทำมือ ผลงานของนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย แบ่งกันเขียน ช่วยกันทำ อยากให้อ่าน
ดาวน์โหลดไฟล์ ขนาด 21 เมกกะไบท์

หนังสือทำมือ "ลมพัดชัตเตอร์ลั่น" (Copyright 2551)

วันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Camera Gear


Camera Gear
Originally uploaded by Patrick Eden

I keep getting asked what gear i use so here's a pic.
From Left to Right.
Canon Eos 1D Mark II. Canon Eos 1D Mark II. 16-35mm f2.8L Lens. 1.4X Converter. 2x Converter. 300mm f2.8 IS L Lens. Two Pocket Wizard Plus II Radio Triggers (I have just added a third, an early Xmas pressy to myself.). EX580 Flash, with added 3.5mm jackplug. EX550 Flash. EZ540 with added jackplug socket. 70-200 2.8L Lens. Spare Camera Batteries. 50mm Macro Lens. ST-E2 Infra Red Flash Trigger. Watch makers screwdrivers. Forceps. Mug Shots. Swiss Army Knife (never leave home without one). Mini Maglite. Tooth Brush. Manfrotto Table Top Tripod with ball and socket head. Flash Cards. Shammy Leather ( the most important piece of kit that a marine photographer should carry) Pocket Wizard remote camera cable. All this apart from the 300 fits into a Domke F2 Camera Bag.
Not shown are a Gitzo Studex Reporter Tripod with ball and socket head. Various light stands and bogen (manfrotto) superclamps.

Lighting; high strobe left through fish fryer. right open strobe through large difuser screen. Large white reflectors top and bottom. 15th second to pick up the red lights on strobes and wizards.

There is a small beer for anyone who can work out the methodology by which i took this pic using gear actually in the picture.
Click sizes for full image.
Many thanks to Dave Hobby at Strobist for pointing me to DIY backgrounds from the decorating aisle and for his great hints and tips.

hexomniscope - 6 lens pinhole camera


hexomniscope - 6 lens pinhole camera
Originally uploaded by Cory.Lum

hexomniscope - 6 lens pinhole camera

my new wild camera. 6 lens pinhole. u can individually turn lenses on or off. wild ! thanks MATT ! please save me one more. more information here www.abelsonscopeworks.com/cameras/hexomniscope.htm
the camera fits inside of my hands, its about the size of a softball. sweet !

strobist information. one small light bank above w/vivitar 285HV. reflectors on both sides to give highlights to the black.

wait til i get the instructions on how to load this cool camera. i'll post images soon. aloha, c

Uploaded by Cory.Lum on 30 Oct 07, 1.55PM PDT.

วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Yann Arthus-Bertrand in Bangkok

นิทรรศการภาพถ่าย "Earth from Above"
Yann Arthus-Bertrand

วันจัดแสดง: 3 มิถุนายน - 9 กันยายน
สถานที่: ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
(รถไฟฟ้า สถานีสยาม, สถานีชิดลม)
เวลา: ทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.lafete-bangkok.com/thai/event-in-bangkok.html

Under a Skylight - Detail from a Stereo Card


Under a Skylight - Detail from a Stereo Card
Originally uploaded by photo_history

This image is one side of an unidentified stereo card. In one corner of a photographic studio we see two posing chairs, a head rest, painted background, reflectors, and two cameras. The trimming and mounting on the card does not have a commercial feel. It seems to me it might be a personal record for the photographer. I am including it in my Photographs of Photographers set even though there is no photographer shown because I feel the photographer's presence.

A handwritten not on the back reads "Brock John" but there is not way to know if it the name of the photographer or a later owner of the card.

Stereo Realist Model 1041


Stereo Realist Model 1041
Originally uploaded by Capt Kodak

Manufactured from 1947 to 1971 by the David White Co. of Milwaukee, Wisconsin (the one in my collection has a serial number that indicates it was manufactured between 1947 and 1949). A solid built 35mm stereo camera. The Model 1041 featured f3.5 lenses which were covered with a Bakelite flip up lens cover made to the front of the camera. The cover has the “Hyperfocal Table” printed inside for handy reference. The camera featured a hot shoe for flash photography. Aiming and focusing were accomplished by looking through two small viewfinder holes at the bottom rear of the back of the camera. The hole on the left provided the view for framing your photo (looking through the center lens in front). The hole on the right was connected to a range finder lens set that viewed through two small square sights at the outer edges of the lens area on the front of the camera. You lined up the top and bottom of your image for proper focus. A unique design, the lens was fixed in mount and movable film plane controlled by the focus knob on the side focused the camera.

See also: home.att.net/~drt-3d/toys/realist/index.htm

Series of Little Details


Series of Little Details
Originally uploaded by Soul101

"A mountain is composed of tiny grains of earth. The ocean is made up of tiny drops of water. Even so, life is but an endless series of little details, actions, speeches, and thoughts. And the consequences whether good or bad of even the least of them are far-reaching."

-Swami Sivananda

background_blue


background_blue
Originally uploaded by jdrisch

background_blue

Official Reel EFX Digital Mutlicam 16:10 desktop background used for the system computers, This photo shows the Digital Multcam array with 28mm lenses. The system consists of 150 Canon EOS 30D digital cameras configured to fire in virtualy unlimited ways. The photography, layout, and editing completed by Adam DeLong

Uploaded by jdrisch on 22 Feb 08, 11.56PM PDT.

เดือนแห่งภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่ายหลากหลายนิทรรศการที่น่าสนใจ ดูรายละเอียดได้ที่
http://www.lafete-bangkok.com/thai/month-of-photography.html#one

DIY Studio (1 of 3)


DIY Studio (1 of 3)
Originally uploaded by Shane Glass

This is a "macro studio" that I made myself using about $3. It's great to use for auctions on eBay when you want to present a small item in great light.

All I did was find a suitable sized box (this is a printer-paper box I had laying around). I cut out two sides and taped tracing paper (about $2 at Walmart) over the cut holes. Then I cut a piece of posterboard (costs about 60 cents) to fit into the box. I taped it in, keeping it curved in the box. Doing the posterboard this way creates a seemless transition between background and floor of the image. And that's that. Takes about 5 minutes and the results are great as you can see in the other images.

Sam winter edit with original


Sam winter edit with original
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Before and after Photoshop.
Ok so skin blemishes removed, skin smoothed (gaussian blur of 1.4px)
Background issolated, hue adjustment and saturation increase. Snow flake layer added in screen mode and masked. Curves adjustment layer on whole image. Further curves adjustment on image, model masked out.
Conversion for web.

Sam (Photoshop edit) next to original


Sam (Photoshop edit) next to original
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Ok started off by cloning out spots and inconsistancies in her skin. New layer with 6px gausian blur. Layer mask and paint on using 17% brush onto areas of face and skin needing softening.
Next step was a new layer that was burnt in at the edges to darken the background. This was set at about 70% opacity. Image flatened. Lens flare added added to the top right of a duplicate background layer.
Image flattened. Urban Acid (Cross Processed) duplicate image. Sepia duplicate image. Sepia image imported as new layer onto original file. Opacity set to about 40%. Cross processed image imported as new layer and set to 60% opacity.
Image flattened.
Curves adjustment layer. Layer mask to reduce intensity of curves on her face and hair.
Colour dropper used to capture slight yellow colour of the inner lens flare. Straight lines put from flare epicentre radiating outward. Line shape layers merged into one shape layer. Layer mask. Brush tool at 100% used to remove lines from on top of Sam and handbag. Line intencity was too high and didnt look right so opacity of layer reduced to about 25%.
Image flattened and saved.
Canvas size increased horizontally by 300%. Original image imported as new layer. Image flattened, Extra canvas cropped out. Image saved, and saved for web.

Sam (Photoshop edit)


Sam (Photoshop edit)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (Photoshop edit)

Ok started off by cloning out spots and inconsistancies in her skin. New layer with 6px gausian blur. Layer mask and paint on using 17% brush onto areas of face and skin needing softening.
Next step was a new layer that was burnt in at the edges to darken the background. This was set at about 70% opacity. Image flatened. Lens flare added added to the top right of a duplicate background layer.
Image flattened. Urban Acid (Cross Processed) duplicate image. Sepia duplicate image. Sepia image imported as new layer onto original file. Opacity set to about 40%. Cross processed image imported as new layer and set to 60% opacity.
Image flattened.
Curves adjustment layer. Layer mask to reduce intensity of curves on her face and hair.
Colour dropper used to capture slight yellow colour of the inner lens flare. Straight lines put from flare epicentre radiating outward. Line shape layers merged into one shape layer. Layer mask. Brush tool at 100% used to remove lines from on top of Sam and handbag. Line intencity was too high and didnt look right so opacity of layer reduced to about 25%.
Image flattened and saved.

Strobist info: Large softbox to camera right. Small hair light placed to camera left and behind model although she must have moved slightly hence the lack of hair light. Contrast Studio in Glasgow.

Uploaded by Fisher_Photographics on 12 Nov 07, 3.12PM PDT.

Sam (Digital Art and Fashion)


Sam (Digital Art and Fashion)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (Digital Art and Fashion)

I spend quite a while on this image. The base image was shot in the studio with a gray background. Image was then melded with my image of mist in the meadows. A fibre overlay layer was then added and masked to remove the overlay from the model.
Contrast layers and some burning.
I also edited the skin tones for sam before doing this technique. I clones out any spots and blemishes. Used the healing too also. I then duplicated the layer and applied a very heavy gaussian blur. I then created a mask and selectivly added blur to the face and neck skin tones while leaving the face detail.

Uploaded by Fisher_Photographics on 10 Nov 07, 5.08PM PDT.

Sam (Digital Art and Fashion)


Sam (Digital Art and Fashion)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (Digital Art and Fashion)

Another digital art image with Sam,
I wanted the idea of autumn both in the clothes and background. I used an overlay layer of my self created leaves background. This was placed as a layer above the original layer and a burnt in version of the background.
Contrast adjustment.
I also edited the skin tones for sam before doing this technique. I clones out any spots and blemishes. Used the healing too also. I then duplicated the layer and applied a very heavy gaussian blur. I then created a mask and selectivly added blur to the face and neck skin tones while leaving the face detail.

Uploaded by Fisher_Photographics on 10 Nov 07, 5.08PM PDT.

Sam (first edit with digital art)


Sam (first edit with digital art)
Originally uploaded by Fisher_Photographics

Sam (first edit with digital art)

Sam Crowe in the studio. The base image was shot in high key format in the studio over in glasgow. Recently i have been annoyed that my fashion material while being good lacks a certain pop. I have therefore decided to try my hand at some more digital art and manipulation. I created a star field after downloading a few new brushes. I then made this into an overlay layer. After flattening the image i mixed in 57% sepia version and 25% Urban Acid (cross process) version.
As a first attempt at this stuff i'm quite happy appart from the slightly blocky colour gradient near to her face on the left hand side (see note).
Next time i will also reduce the halo arround herand perhaps darken the background before i do this to the image.

For those that helped me in the photoshop support group thanks very much.
Ed

Uploaded by Fisher_Photographics on 9 Nov 07, 9.20AM PDT.

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2551

Poor Man's Photography Studio


Poor Man's Photography Studio
Originally uploaded by ryan_nowell

Poor Man's Photography Studio

So this is my setup for some of the photos that I have been taking recently for my wife and her new Blog chefandphotographer.blogspot.com/
. We went to Ikea over the weekend and bought two $10 lights that work really well. I added some tracing paper to the front of one (removed in photo) that I used to get more light in the front and wasn't blocked by the box. The box was made by cutting out 4 sides and getting some cheap tracing paper at a craft store..$2.00

I have yet to be able to afford any flashes of any kind but hopefully that will come later. I also only get to shoot most of my photos at night and am lacking any natural light...which doesn't exist much this time of year in the wonderful northwest.

Examples of Use

Uploaded by ryan_nowell on 16 Jan 08, 7.01PM PDT.

Shaghaghi's photography studio


Shaghaghi's photography studio
Originally uploaded by DD/MM/YYYY

Photography Studio ของต่างประเทศ

Print Lab


Print Lab
Originally uploaded by TC

Cota Lab


Cota Lab
Originally uploaded by TC

Lab #1


Lab #1
Originally uploaded by TC

Mac Lab #1


Mac Lab #1
Originally uploaded by TC

G5 Mac


G5 Mac
Originally uploaded by Bambit K. Gaerlan

Macintosh Macintosh Macintosh

Macintosh School Photo


Macintosh School Photo
Originally uploaded by theducks

โคตรแมคอินทอช

unique Mac Plus


unique Mac Plus
Originally uploaded by Holmgren

เครื่องคอมพิวเตอร์แมคอินทอช เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว

วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2551

คมชัดลึก : ส่องโลก-มองมุมต่ำ กับ "ภาพถ่ายทางอากาศ"


ส่องโลก-มองมุมต่ำ กับ "ภาพถ่ายทางอากาศ"เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง ห้างสรรพสินค้าเซน สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

และบริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) จึงร่วมกันจัดงาน ZEN Earth Care Society : We Do Our Part for a Greener Earth ขึ้น ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยรณรงค์ในเรื่องสิ่งแวดล้อม และที่น่าสนใจยิ่ง คือนิทรรศการภาพถ่ายทางอากาศ Earth From Above โดย ญานน์ อารฺตุส-แบรฺทรองด์ ช่างภาพนักอนุรักษ์ชาวฝรั่งเศส

ที่มาที่ไปของงานใหญ่ครั้งนี้ สเตฟาน เนเกร็ง ผู้ช่วยทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย บอกว่า ญานน์ เป็นช่างภาพชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงโด่งดังมาก และถ่ายภาพได้สวยงาม จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่จะนำมาภาพถ่ายเหล่านั้นมาให้คนไทยได้ชมกัน ประจวบเหมาะกับที่เซน มีโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นในงานจะได้ตื่นตากับภาพถ่ายทางอากาศถึง 120 ภาพ ที่เริ่มถ่ายตั้งแต่ปี 2533 เป็นภาพที่ถ่ายจากเฮลิคอปเตอร์ในระดับความสูงระหว่าง 30-300 เมตร และใช้ชั่วโมงบินรวมทั้งหมดถึง 4,000 ชั่วโมง จัดแสดงมาแล้วกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และนับตั้งแต่การจัดนิทรรการครั้งแรกที่กรุงปารีส เมื่อปี 2543 จนถึงปัจจุบัน มีผู้เข้าชมแล้วกว่า 120 ล้านคน บริเวณแสดงงานมีการวางแผนที่โลกขนาดยักษ์ของสถาบันภูมิศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศส ไว้บนพื้นบริเวณนิทรรศการ เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมได้ทราบตำแหน่งที่มาของภาพถ่าย

นิทรรศการที่หาดูได้ยากนี้ เปิดให้ชมฟรีทุกวัน ที่บริเวณลานน้ำพุ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จนถึงวันที่ 9 กันยายน รวม 99 วัน นอกจากนี้ ยังมีการจำหน่ายหนังสือเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว แปลเป็นภาษาต่างๆ ถึง 24 ภาษาด้วย

วันจันทร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2551

แสดงมุทิตาจิต : ผศ. ทวีศักดิ์ อ่วมน้อยสาขาศิลปะภาพถ่าย แสดงมุทิตาจิตแ่ก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย อาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ ในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน
เมื่อปลายเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๑

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย เป็นอาจารย์ประจำสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ
คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นริเริ่มการตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
และศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ไทย วัดบางหลวง อ.เมือง จ.ปทุมธานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาของใช้ในอดีต นับว่าเป็นผลงานที่น่าชื่นชมและเป็นประโยชน์
แก่การศึกษาอย่างมาก
(เปิดให้ชมฟรี ทุกวันศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. / เข้าชมเป็นหมู่คณะ
หรือสอบถามรายละเอียดติดต่อที่ ผศ. ทวีศักดิ์ อ่วมน้อย โทร. ๐๘๔-๖๕๙๘๐๖๖)

วันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2551

QTVRQTVR

ย้อนอดีต : โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ Wake Up (2001)โปสเตอร์นิทรรศการศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย
รุ่นปีการศึกษา ค.ศ. 2000

ภาพอดีต : Image Maker TeamImage Maker Team

ภาพอดีต : เราคือเราWe are ....

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ข่าวเก่าเล่าใหม่ กันลืม : นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”


นิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”

การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ และเปลี่ยน เสนอแนะและวิพากษ์ วิจารณ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “ศิลปิน” นอกเหนือจากการผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบ ประเมินศักยภาพ และหาแนวทางใหม่ๆ ในนิทรรศการศิลปะภาพถ่ายและสื่อผสม “คนสร้างภาพ”
การเผยแพร่ผลงานทางศิลปะให้กับสังคมได้รับรู้ และเปลี่ยน เสนอแนะและวิพากษ์ วิจารณ์ ถือเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญของบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เรียกตนเองว่า “ศิลปิน” นอกเหนือจากการผลิตผลงานศิลปะที่มีคุณภาพแล้ว เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ประเมินศักยภาพ และหาแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการสร้างสรรค์ผลงาน
ของตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอ ตามความเหมาะสมของรูปแบบ และวิธีการเฉพาะของแต่ละบุคคล

ภาพถ่าย ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในฐานะงานศิลปะ ยืนหยัดเทียบเท่าศิลปะแขนงอื่น ๆ ในวงการศิลปะในประเทศไทยมาเป็นเวลานานเกินกว่า ๒๐ ปี โดยศิลปินแต่ละรุ่นได้ผลิตผลงานคุณภาพ ที่หลากหลาย ทั้งในแวดวงศิลปะ วงการแฟชั่น งานภาพประกอบ งานสารคดี และวงการโฆษณา ผลงานภาพถ่ายอันหลากหลายเหล่านั้นได้เข้ามาผสมผสานกับวิถีชีวิตของคนไทย
จนยากที่จะแยกออกจากกันได้ ด้วยเหตุผลนี้เองนับเป็นหลักประกันทางวิชาการชิ้นสำคัญ ที่บ่งบอกถึงศักยภาพของภาพถ่ายที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวความรู้จากรุ่นต่อรุ่น

ในปี ๒๕๔๙ นี้ กลุ่มศิลปิน “คนสร้างภาพ” จึงก่อตัวขึ้น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรพงษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์ เป็นแกนนำสำคัญในการรวบรวมเพื่อนร่วมอุดมการณ์ มาสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้เกิดเป็นผลงานศิลปะ
และนำเสนอสู่สาธารณชน ผ่านรูปแบบของนิทรรศการศิลปะภาพถ่าย
ในที่สุดจึงกลายมาเป็น “นิทรรศการศิลปะและภาพถ่ายสื่อผสม คนสร้างภาพ”
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤศจิกายน ๒๕๔๙ ณ หอศิลป์ชั้นนำต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ
พิษณุโลก และเชียงใหม่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการศิลปะภาพถ่ายสู่สาธารณชน
ส่งเสริมให้คนไทยรักการถ่ายภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาต่อยอด
ของวงการศิลปะภาพถ่ายของไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนทั่วไป
นักวิชาการศิลปะ นักวิจารณ์ สื่อมวลชน ตลอดจนศิลปิน

ข้อมูลจากเว็บไซท์ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

วันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

Danny Hall Missing (now not seen for 3 months in Thailand)


Danny Hall ชาวต่างชาติหายในประเทศไทย นานกว่า ๓ เดือน ช่วยตามหาหน่อย พบครั้งสุดท้ายที่
Full Moon Party ที่เกาะพงัน เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2551
http://www.facebook.com/group.php?gid=30573020225w

Hall of Frame


Hall of Frame


Hall of Frame

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย : “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

โครงการประกวดและจัดนิทรรศการภาพถ่าย นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

หลักการและเหตุผล
“ภาพหนึ่งภาพสื่อความหมายได้ดีกว่าคำพูดหมื่นคำ” ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ได้มีโอกาสยกย่องเชิดช ูผู้ที่ทำงานเสียสละ เพื่อบ้านเมืองโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวมแล้ว ยังจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
ให้กับเยาวชนได้อย่างดียิ่ง วิธีหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ทำงานเสียสละให้สังคม
2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสนใจทางด้านเทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ
ให้เยาวชน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี

กติกา
1. ผู้ส่งภาพประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรี
และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดด้านกว้างไม่เกิน 8 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 12 นิ้ว ซึ่งสามารถอัดขยายจากต้นฉบับเป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์สีหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล
ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
3. ส่งภาพประกวดได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพเท่านั้น
4. ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนคำบรรยาย ความประทับใจในการถ่ายภาพในครั้งนั้น ไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัด
5. ด้านหลังระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ
ระบุเลขที่จำนวนของภาพ สถานที่ถ่ายภาพ สถาบันการศึกษา
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
กลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
7. ผู้จัดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่ส่งเข้าประกวด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดประกวด
และกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่หวังผลกำไรและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ
8. การตัดสินจะกระทำโดยเปิดเผยและยุติธรรม โดยให้คะแนนตามมาตรฐานสากล
9. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ภาพที่ได้รับรางวัลทุกประเภท
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์คุณธรรม
10. ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งมอบฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับก่อนรับรางวัล ถ้าไม่ส่งต้นฉบับ
ผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้
12. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับสมุดภาพของงานคนละ 1 เล่ม
13. ผู้ส่งภาพประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกา ที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล
1. ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเงินสด 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)

พิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการ
4.1 จะจัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการในกลางเดือนสิงหาคม 2551
4.2 ภาพที่จะจัดแสดงนิทรรศการคือภาพที่เข้ารอบ 200 ภาพ
4.3 ศูนย์คุณธรรมจะจัดพิมพ์หนังสือซึ่งมีภาพที่เข้ารอบ มอบให้ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกราย

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้แทนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2. ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
3. ผู้แทนจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
4. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
5. คุณวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
6. คุณวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ
7. คุณวิทยา รัตนพรสุข นายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
8. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
9. คุณเศรษฐ์ ลาภวรกิจชัย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
10. ผู้แทนนักเรียนนายร้อยจากทุกเหล่า นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 สถาบัน

กำหนดการ
1. ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์คุณธรรมฯ
2. การตัดสินของคณะกรรมการจะดำเนินการ ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน และแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

2.1 รอบแรก 80 คะแนน
จะพิจารณาในส่วนของความสวยงามของภาพโดยคณะกรรมการ
จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
และคัดเลือกภาพที่มีคะแนนสูงสุด 200 อันดับ เพื่อเข้ารอบที่สองต่อไป

2.2 รอบที่สอง 20 คะแนน
จะพิจารณาในส่วนของความหมายของภาพ โดยคณะกรรมการ จากนักเรียนนายร้อย/นายเรือทุกเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาลทหารทุกเหล่าทัพ และนิสิต นักศึกษา จาก 20 สถาบัน และนำคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนรอบแรก เพื่อเป็นคะแนนเต็มร้อยคะแนน (ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องบรรยายความประทับใจ
ตามแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณา)


ใบสมัครสามารถโหลดได้ที่ : www.moralcenter.or.th
สถานที่ส่งภาพ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-644-9900 ต่อ 301-303
โทรสาร : 02-644-4903

ที่มา : http://www.moralcenter.or.th

วันพุธที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

RIG : อุปกรณ์ถ่ายรถยนต์


rig on aston
Originally uploaded by matt watkinson

Rig อุปกรณ์สำหรับถ่ายภาพรถยนต์อีกแบบหนึ่ง


การถ่ายภาพรถยนต์ด้วย RIG SHOT


Originally uploaded by Fabio Aro

Originally uploaded by Jaymond

พบกระทู้หนึ่งใน pantip.com โพสต์ภาพถ่ายรถยนต์ที่กำลังวิ่งบนถนน ตัวรถยนต์มีความคมชัด
แต่ส่วนอื่น ๆ ของภาพมีความเบลอ ดูเหมือนรถกำลังวิ่งด้วยความเร็ว ผู้ตั้งกระทู้ถามว่าภาพนั้นถ่ายอย่างไร
มีความเห็นหลายอย่าง บ้างก็ว่าถ่ายในสตูดิโอแล้วแมทกับฉากหลังด้วยโฟโต้ชอป บ้างก็ว่าใช้โปรแกรม 3D
ซึ่งด้วยวิธีการที่กล่าวถึงทั้งสองอย่างก็สามารถทำได้ในปัจจุบัน

แต่สำหรับช่างภาพอาชีพจะมีวิธีการเฉพาะที่ทำให้ได้ภาพถ่่ายรถยนต์ที่ให้ผลแบบนั้น โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกกันทั่ว ๆ ไปว่า RIG ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นเป็นส่วนรองรับการติดตั้งกล้องถ่ายภาพ และอุปกรณ์นั้นยึดติดเข้ากับตัวรถ และเคลื่อนที่ไปพร้อม ๆ กันระหว่างกล้องกับรถยนต์ และสามารถถ่ายภาพได้ระหว่างที่รถเคลื่อนที่ไป

การใช้ Rig ในการถ่ายรถยนต์ เพื่อให้ได้รถในขณะกำลังวิ่งในความเร็วสูง ภาพที่ได้ตัวรถจะคมชัด ในขณะที่ส่วนอื่น ๆ ดูมีความเคลื่อนไหว ภาพที่นำมาเป็นตัวอย่างนี้เป็นเครื่องมือ
RIG ที่ประยุกต์จากขาตั้งกล้องและใช้แคลมป์ประเภท Suction Cup ติดกับตัวถังรถ
เป็นวิธีที่ง่าย ๆ ที่สามารถถ่ายภาพรถยนต์ Rig Shot ได้

แนะนำเว็บไซท์ : http://www.automotiverigs.com/index.html


วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การประกวดภาพถ่าย "มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลก วิทย์-คณิต"

การประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล

“มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลก วิทย์-คณิต”

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สนใจได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสิ่งที่มองเห็นใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันโดยสื่อความหมายผ่าน
ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี ได้ต่อไป

ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อความหมายของการนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขและข้อกำหนด
๑. ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงในกระดาษ
ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว
๒. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 Megapixel ตกแต่งไม่เกินจริง
และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ มาก่อน
๓. ตั้งชื่อภาพพร้อมเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด
๔. ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม
ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ
หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน
และสื่ออื่น ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อไป
๕. การส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
๖. กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest/

รางวัล
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลที่ ๓ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๖ รางวัล

กำหนดส่งประกวด
กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑

(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
โดยส่งที่
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
(เขียนวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”)

ขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพ
โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๒๔๐๘
โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๗๒๖๑
หรือทาง E-mail:
vtinn@ipst.ac.th
pphua@ipst.ac.th

tkuml@ipst.ac.th

ภาพจากหนังสือสารรังสิต May 2008

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย : รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ๒๕๕๑เชิญร่วมส่งภาพถ่่ายเข้าร่วมประกวด โครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยของมูลนิธิซีเมนต์ไทย ประจำปี ๒๕๕๑ Young Thai Artist Award 2008
ประเภทภาพถ่าย ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๐๒๙๙ ต่อ ๒๖๑๐

ภาพอดีต : งานวันเยาวชนโลก "Great" เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘


งานวันเยาวชนโลก "GREAT" ณ บริเวณลานอเนกประสงค  ชั้น ๓
ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๔๘

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

อาลัย...สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์


ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ...
สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
(ภาพถ่ายในวันเปิดนิทรรศการภาพถ่ายผลงานนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย " Language of Light"
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๗ ณ สีลมแกลเลอเรีย)

All of Us : The Unity


นักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย รุ่นที่ ๑๘
ปีการศึกษา ๒๕๕๑