วันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2552

พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๒

พิธีประสาทปริญญาของมหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ จัดงานเร็วขึ้นกว่าปีก่อน ในปีนี้กำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญาแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และกำหนดวันซ้อมย่อยวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม และซ้อมใหญ่วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม

สาขาศิลปภาพถ่าย ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของสาขาศิลปภาพถ่ายทุกคนที่จบการศึกษาและเข้ารับปริญญาในปีนี้

ขอแสดงความอาลัยต่อการเสียชึวิตของรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ขอแสดงความเสียใจและอาลัยต่อการเสีียชึวิตอย่างกระทันหันของอาจารย์สุธีร์ ธนรัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ ในระหว่างการประชุมเกี่ยวกับการจัดงานพิธีประสาทปริญญาประจำปี ที่คณะศิลปะและการออกแบบ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 นี้