วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย : รางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทย ๒๕๕๑เชิญร่วมส่งภาพถ่่ายเข้าร่วมประกวด โครงการรางวัลศิลปะเพื่อเยาวชนไทยของมูลนิธิซีเมนต์ไทย ประจำปี ๒๕๕๑ Young Thai Artist Award 2008
ประเภทภาพถ่าย ส่งผลงานได้ตั้งแต่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๐๒ ๐๒๙๙ ต่อ ๒๖๑๐

ไม่มีความคิดเห็น: