วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ประกวดภาพถ่าย : “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

โครงการประกวดและจัดนิทรรศการภาพถ่าย นักเรียน นิสิต นักศึกษา เรื่อง “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 และสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ “เกิดมาต้องตอบแทนคุณแผ่นดิน”

หลักการและเหตุผล
“ภาพหนึ่งภาพสื่อความหมายได้ดีกว่าคำพูดหมื่นคำ” ดังนั้นการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ได้มีโอกาสยกย่องเชิดช ูผู้ที่ทำงานเสียสละ เพื่อบ้านเมืองโดยใช้ภาพถ่ายเป็นสื่อนั้น นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ที่ทำงานเพื่อส่วนรวมแล้ว ยังจะเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
ให้กับเยาวชนได้อย่างดียิ่ง วิธีหนึ่ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ที่ทำงานเสียสละให้สังคม
2. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมให้เยาวชน
3. เพื่อส่งเสริมความรู้ความสนใจทางด้านเทคนิคและศิลปะการถ่ายภาพ
ให้เยาวชน ผู้มีสิทธิเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย
นักเรียน นิสิต/นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 25 ปี

กติกา
1. ผู้ส่งภาพประกวดต้องเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับไม่เกินปริญญาตรี
และมีอายุไม่เกิน 25 ปี
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นภาพสี ขนาดด้านกว้างไม่เกิน 8 นิ้ว ด้านยาวไม่เกิน 12 นิ้ว ซึ่งสามารถอัดขยายจากต้นฉบับเป็นฟิล์มสี ฟิล์มขาวดำ ฟิล์มสไลด์สีหรือถ่ายจากกล้องดิจิตอล
ที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
3. ส่งภาพประกวดได้ไม่เกินคนละ 10 ภาพเท่านั้น
4. ทุกภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเขียนคำบรรยาย ความประทับใจในการถ่ายภาพในครั้งนั้น ไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัด
5. ด้านหลังระบุชื่อผู้ถ่ายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อภาพ
ระบุเลขที่จำนวนของภาพ สถานที่ถ่ายภาพ สถาบันการศึกษา
6. ภาพที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายโดยผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น หากพิสูจน์ได้ภายหลังว่า ผู้ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นเจ้าของผลงาน ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจะเรียกรางวัลที่ได้รับไปแล้ว
กลับคืนหรือตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
7. ผู้จัดมีสิทธิ์ในการจัดพิมพ์ภาพที่ส่งเข้าประกวด เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่กิจกรรมของการจัดประกวด
และกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่หวังผลกำไรและไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้กับเจ้าของภาพ
8. การตัดสินจะกระทำโดยเปิดเผยและยุติธรรม โดยให้คะแนนตามมาตรฐานสากล
9. ผู้ได้รับรางวัลมีสิทธิ์รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว ภาพที่ได้รับรางวัลทุกประเภท
ถือเป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์คุณธรรม
10. ผู้ได้รับรางวัลต้องส่งมอบฟิล์มหรือไฟล์ต้นฉบับก่อนรับรางวัล ถ้าไม่ส่งต้นฉบับ
ผู้ส่งภาพจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัล
11. ภาพที่ส่งประกวดทุกภาพถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด จะไม่ส่งคืนให้
12. ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดจะได้รับสมุดภาพของงานคนละ 1 เล่ม
13. ผู้ส่งภาพประกวดทุกท่านยินยอมปฏิบัติตามกติกา ที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ และผลการตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล
1. ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด 30,000.- บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2. รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัล พร้อมเงินสด 20,000.- บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
3. รองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับ โล่รางวัล พร้อมเงินสด 10,000.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
4. รางวัลชมเชย จำนวน 20 รางวัล ได้รับประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินสด 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน)

พิธีมอบรางวัลและจัดนิทรรศการ
4.1 จะจัดพิธีมอบรางวัลและเปิดนิทรรศการในกลางเดือนสิงหาคม 2551
4.2 ภาพที่จะจัดแสดงนิทรรศการคือภาพที่เข้ารอบ 200 ภาพ
4.3 ศูนย์คุณธรรมจะจัดพิมพ์หนังสือซึ่งมีภาพที่เข้ารอบ มอบให้ผู้ที่ส่งภาพเข้าประกวดทุกราย

คณะกรรมการตัดสิน
1. ผู้แทนจากมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์
2. ผู้แทนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
3. ผู้แทนจาก สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
4. คุณสวัสดิ์ ปฏิภาณประเสริฐ ประธานสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
5. คุณวิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
6. คุณวิชัย พรเศรษฐ์ถาวร นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ
7. คุณวิทยา รัตนพรสุข นายกสมาคมถ่ายภาพสยามคัลเลอร์สไลด์
8. คุณวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
9. คุณเศรษฐ์ ลาภวรกิจชัย เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
10. ผู้แทนนักเรียนนายร้อยจากทุกเหล่า นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 20 สถาบัน

กำหนดการ
1. ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ณ ศูนย์คุณธรรมฯ
2. การตัดสินของคณะกรรมการจะดำเนินการ ณ อาคารมูลนิธิรัฐบุรุษฯ ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม. ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม 2551 โดยมีคะแนนรวม 100 คะแนน และแบ่งเป็น 2 รอบดังนี้

2.1 รอบแรก 80 คะแนน
จะพิจารณาในส่วนของความสวยงามของภาพโดยคณะกรรมการ
จากสมาพันธ์สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย
และคัดเลือกภาพที่มีคะแนนสูงสุด 200 อันดับ เพื่อเข้ารอบที่สองต่อไป

2.2 รอบที่สอง 20 คะแนน
จะพิจารณาในส่วนของความหมายของภาพ โดยคณะกรรมการ จากนักเรียนนายร้อย/นายเรือทุกเหล่าทัพ นักเรียนแพทย์ทหาร นักเรียนพยาบาลทหารทุกเหล่าทัพ และนิสิต นักศึกษา จาก 20 สถาบัน และนำคะแนนที่ได้ไปรวมกับคะแนนรอบแรก เพื่อเป็นคะแนนเต็มร้อยคะแนน (ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องบรรยายความประทับใจ
ตามแบบฟอร์มเพื่อประกอบการพิจารณา)


ใบสมัครสามารถโหลดได้ที่ : www.moralcenter.or.th
สถานที่ส่งภาพ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
69/16-17 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร : 02-644-9900 ต่อ 301-303
โทรสาร : 02-644-4903

ที่มา : http://www.moralcenter.or.th

ไม่มีความคิดเห็น: