วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

โครงการศิลปนิพนธ์ สาขาศิลปะภาพถ่าย ปีการศึกษา ๒๕๕๐


ปีการศึกษา ๒๕๕๐ นี้ มีนักศึกษาสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต

ศึกษารายวิชาศิลปนิพนธ์ ทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ โครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปีกแห่งฝัน_สุวิชช์ ทรงเตชะเลิศ

ตุ๊กตาบาร์บี้_สุพรรษา แดงสกุล

หุ่นคนวายังโอรัง_สิริสวรรค์ เหมทานนท์

สถาปัตยกรรมในจินตนาการ_รุจน์ เกษตระชนม์

วิถีชีวิตอินเดีย_พัชราภรณ์ ทองสะอาด

ร้านยาโบราณ_พัชรินทร์ โฉมยา

ฝันร้าย_อัญชัญ ไชยกูล

เด็ก เด็ก_ธนิกานต์ ตั้งภาคภูมิ

กรุงเทพ ๒๕๕๐_สุธี สังข์ช่วย

โขนสด_ปราการ วารี

ไทยทรงดำ_ธนสิทธิ์ คล้ำชื่น

พ.ศ. สุดท้าย_พร้อมพงศ์ เดชพล

โลกอนาคต_ ศุภฤกษ์ ภัทราสิทธิโชค

ศิลป์ทอภูมิไทย_ศิริพร แซ่ตีย

สะท้อนตัวเอง_กัลยา มิตรประกอบโชค

อิทธิพลของสื่อ_อธิคม นิลโต

ดินแดนแห่งความประทับใจ_วสันต์ คงดี

บันได_ภานพ นาคะประวิง

ภาวะโลกร้อน_กรวิชญ์ ศิริวิวัฒน์

วิถีชีวิตคนทอผ้า_วิจิตรา ยิ่งนอก

โอเอซิส_ภุชงค์ กิจสวัสดิ์

สถาปัตยกรรมในมุมมอง

ของข้าพเจ้า_ชาญชัย ขวัญขจรวงศ์

ห้อง_พิมพ์นารา ปกติ

อูรักลาโว้ย ยิปซีแห่งท้องทะเล_อมรรัตน์ ฮุ้ยสกุล

ความทรงจำ_ ดารา หมู่ดี

ความทรงจำกับกล้องโบราณ_อัญชญา เอื้ออารีย์

การพยายามจะมีชีวิตของต้นไม้_ชญาฎา ยุทธมานพ

จังหวะในงานสถาปัตยกรรม_ปฏิพัทธ์ อัศวชมพูนุช

กรุงเทพฯ เมืองสะท้อน_นครินทร์ กุลกัลยาดี

ผลงานศิลปนิพนธ์ของนักศึกษาทั้ง 29 โครงการ จะนำออกแสดงต่อสาธารณชน

ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มิถุนายนนี้

ที่ศูนย์การค้า ESPLANADE รัชดา

ไม่มีความคิดเห็น: