วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ประกาศใช้หลักสูตรปรับปรุงใหม่


Department of Photography, Faculty of Art and Design, Rangsit University

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ใช้หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยรังสิต และจะเปิดใช้หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่นี้
ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

หลักสูตรที่ได้ัปรับปรุงขึ้นใหม่นี้ ได้เพิ่มเนื้อหาหลักสูตรให้ทันสมัยมากขึ้น เพิ่มความเข้มข้นทางด้าน การถ่ายภาพดิจิทัลให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น เนื้อหาหลักสูตรเดิมสาขาวิชาฯ ยังเป็นการผสมผสาน ระหว่างเทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์กับเทคโนโลยีดิจิทัล แต่มา ณ เวลาปัจจุบัน เทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์ ได้กลายเป็นเทคโนโลยีพ้นสมัยแล้ว ทางสาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นใหม่ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยปรับเนื้อหามาใช้เทคโนโลยี ทางด้านดิจิทัลอย่างเต็มตัว จากหลักสูตรก่อนหน้านี้ ที่ยังผสมผสานระหว่างสองเทคโนโลยี

แต่ถึงอย่างไรก็ตามทางสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายยังตระหนักถึงรากฐาน
ทางการถ่ายภาพของเทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์
ที่ยังมีความสำคัญในฐานะเทคโนโลยีพื้นฐานที่จำเป็น
และยังต้องให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรใหม่นี้ต้องศึกษาด้วย
เพื่อให้เข้าถึงพื้นฐานและรากฐานเหง้าของเทคโนโลยี
และสามารถต่อยอดเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างดี ทางสาขาศิลปะภาพถ่ายจึงยังคงวิชาพื้นฐานของเทคโนโลยีซิลเวอร์เฮไลด์ไว้บางส่วน

ทางสาขาวิชาศิลปะภาพถ่ายคาดว่า หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นใหม่และนำมาใช้เป็นปีแรกนี้
จะสามารถสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการถ่ายภาพดิจิทัล
และสามารถออกไปปฏิบัติงานในวิชาชีพแขนงนี้ได้อย่างดี

ไม่มีความคิดเห็น: