วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การประกวดภาพถ่าย "มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลก วิทย์-คณิต"

การประกวดภาพถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล

“มองผ่านมุมกล้อง ส่องโลก วิทย์-คณิต”

จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้สนใจได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสิ่งที่มองเห็นใกล้ตัวและเกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำวันโดยสื่อความหมายผ่าน
ภาพถ่ายดิจิทัลเพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบภาพถ่ายดิจิทัลที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร ์
และเทคโนโลยี ได้ต่อไป

ลักษณะของภาพที่ส่งเข้าประกวด
ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสื่อความหมายของการนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในชีวิตประจำวัน

เงื่อนไขและข้อกำหนด
๑. ภาพถ่ายสี (Color Print) ที่ส่งเข้าประกวดให้อัดขยายลงในกระดาษ
ขนาด ๘ x ๑๐ นิ้ว
๒. ต้องเป็นภาพที่ถ่ายเองด้วยกล้องดิจิทัลที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 3 Megapixel ตกแต่งไม่เกินจริง
และต้องเป็นภาพที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดและเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ มาก่อน
๓. ตั้งชื่อภาพพร้อมเขียนคำบรรยายเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความยาวไม่เกิน ๕ บรรทัด
๔. ส่งภาพต้นฉบับพร้อมไฟล์ภาพในรูปซีดีรอม
ไฟล์ภาพต้นฉบับถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำภาพไปจัดแสดงในที่ต่าง ๆ
หรือเผยแพร่ในเอกสารสิ่งพิมพ์ หนังสือเรียน
และสื่ออื่น ๆ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยีต่อไป
๕. การส่งภาพเข้าประกวดสามารถส่งได้ไม่จำกัดจำนวน
๖. กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑
(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ที่
http://www.ipst.ac.th/digitalphotocontest/

รางวัล
รางวัลที่ ๑ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลที่ ๒ รางวัลละ ๘,๐๐๐ บาท
พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลที่ ๓ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๑ รางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลละ ๒,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๖ รางวัล

กำหนดส่งประกวด
กำหนดส่งภาพถ่ายเข้าประกวดภายในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑

(ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
โดยส่งที่
สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐
(เขียนวงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด”)

ขอทราบรายละเอียดการประกวดภาพ
โทรศัพท์ ๐-๒๓๙๒-๔๐๒๑ ต่อ ๒๔๐๘
โทรสาร ๐-๒๓๙๑-๗๒๖๑
หรือทาง E-mail:
vtinn@ipst.ac.th
pphua@ipst.ac.th

tkuml@ipst.ac.th

ไม่มีความคิดเห็น: