วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552

โครงการสัมมาเชิงปฏิบัติการของสาขาศิลปะภาพถ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ( Information Technology) และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนศิลปภาพถ่าย"
วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการภาพถ่ายดิจิทัล อาคาร ๕ ห้อง ๑๓๗

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลสารสนเทศ หรือ IT และนวัตกรรมทางด้านการถ่่ายภาพมีการพัฒนาและมีความก้าวหน้าต่อเนื่องอย่างรวดเร็ว และตลอดเวลา เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและทันต่อความก้าวหน้าทางด้าน IT และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถทางด้า IT และนวัตกรรมเหล่านั้น ให้สามารถเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสายงานที่ตนเองรับผิดชอบ

สาขาศิลปะภาพถ่ายเป็นสาขาหนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างมากและรวดเร็ว การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงการสร้างสรรค์งานภาพถ่ายจากเทคโนโลยีของการใช้ฟิล์มและเคมีทางการถ่ายภาพเดิม ๆ มาสู่กระบวนการและระบบของการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายในรูปแบบของดิจิทัล ที่แทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเคมีหรือห้องมืดเลย

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการที่จะต้องพัฒนาและกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างบัณฑิตของสาขาฯ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของการทำงานในปัจจุบันได้ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการพัฒนาห้องแลปดิจิทัลใหม่ขึ้นมา

ขณะนี้สาขาฯ ได้รับอนุมัติและได้จัดการระบบห้องดิจิทัลเกือบสมบูรณ์แล้ว ๑ ห้อง (๕-๑๓๗) สาขาฯ จึงกำหนดการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การใช้ข้อมูลสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อการเรียนการสอนศิลปภาพถ่าย" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาฯ ให้มีความรู้และทักษะทางด้านไอทีและนวัตกรรมใหม่ ๆ
๒. เพื่อศึกษาและเรียนรู้การใช้ห้องปฏิบัติการดิจิทัล ให้สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนในสาขาฯ ได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ผู้รับผิดชอบโครงการ : อาจารย์สุขเกษม อุยโต และอาจารย์พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์

เป้าหมาย : อาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ สาขาศิลปะภาพถ่าย จำนวน 6 คน
ระยะเวลา : ๑ วัน (วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒) เวลา ๐๙.๐๐-๑๗.๐๐ น.
สถานที่ : อาคารวิษณุรัตน์ ห้อง ๕-๒๕๓ และ ห้อง ๕-๑๓๗

ประโยชน์ที่คาดว่่าจะได้รับ
๑. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะทางด้านไอทีและนวัตกรรมใหม่ ๆ สำหรับการสอน
๒. บุคลากรได้เรียนรู้และสามารถใช้งานห้องแลปดิจิทัลสำหรับการเรียนการสอนในสาขาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื้อหาการสัมมนา
๑. ระบบปฏิบัติการของห้องแลปดิจิทัล และการใช้งาน
๒. เซอร์ฟเวอร์ xerve และการใช้งานเซอร์ฟเวอร์เพื่อการเรียนการสอน
๓. ระบบการเชื่อมโยงระหว่าง xServe และห้องปฏิบัติการ กับการใช้งาน
๔. การใช้ Podcast, Blog, Etc ในการเรียนการสอน
๕. การจัดทำและการใช้ฐานข้อมูลต่าง ๆ ในสาขาฯ เพื่อการสอนและสนับสนุนการสอน

วิทยากร
๑. ทีมวิศวกรระบบ จากบริษัท Support Center จำกัด
๒. คุณอภิสิทธิ์ บุญเรือง ฝ่าย Training จากบริษัท Support Center จำกัด
๓. อาจารย์สุขเกษม อุยโต และอาจารย์พิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์

ไม่มีความคิดเห็น: