วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2552

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบ ปรับปรุงพื้นที่สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัล

สาขาวิชาศิลปะภาพถ่าย กำลังปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (ห้องมืด) ให้เป็นพื้นที่สำหรับห้องปฏิบัติการดิจิทัล เนื่องจากทางสาขาฯ ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านการถ่ายภาพให้เข้าสู่ความเป็นดิจิทัลมากขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงขึ้นใช้ใหม่ และในปีการศึกษานี้ทางสาขาศิลปะภาพถ่าย คณะศิลปะและการออกแบบได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการภาพถ่ายดิจิทัลขี้นใหม่ โดยมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS สำหรับผู้เรียนจำนวน 15 เครื่อง (+ 1 เครื่องสำหรับผู้สอน) และระบบ Server สำหรับการจัดการห้องปฏิบัติการอีกส่วนหนึ่งด้วย

การปรับปรุงห้องปฏิบัติการดังกล่าวขึ้นใหม่นี้ ทำให้สาขาฯ มีศักยภาพทางด้านการสอนการถ่ายดิจิทัลได้มากขึ้น และห้องปฏิบัติการนี้จะสามารถเริ่มใช้ได้อย่างเป็นทางการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 นี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น: