วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2552


การแชร์ฮาร์ดดิสค์และเครื่องพิมพ์บน Network ผ่านทาง Airport Extreme WIFI

การใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ย่อมเกิดประโยชน์ด้านการประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรที่มีราคาแพง ถ้าสามารถใช้งานร่วมกันได้ย่อมประหยัดได้หลายสถานตั้งแต่การจัดซื้อจัดหา ประหยัดค่าซ่อมบำรุง ปัจจุบันเทคโนโลยี WIFI มีความก้าวหน้ามาก มีการนำมาใช้ประโยชน์ทางด้านการสื่อสารอินเทอร์เน็ต การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เป็นต้น
อุปกรณ์ประเภท WIFI ของ Macintosh ที่เรียกว่า Airport Extreme นอกจากการใช้งานเป็นอุปกรณ์ WIFI สำหรับการสื่อสารอินเทอร์เน็ตไร้สายแล้ว ยังสามารถใช้ประโยชน์ในการแชร์เครื่องพิมพ์ผ่านระบบไร้สาย และแชร์ฮาร์ดิสค์ผ่านระบบไร้สายนี้ได้เช่นเดียวกัน
ลองนำไปประยุกต์ใช้ หรือวางแผนประยุกต์ใช้งานในหน่วยงานของท่านดูบ้าง จะหยัดได้มากน้อยเพียงใด

ไม่มีความคิดเห็น: